ชลกร นิ่มพัฒนาวงศ์Chollakorn Nimpattanavong

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
  • สาขาMajor: วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science
Position : iFIT Problem-based Learning (From January 2020 to Present)
Project : Technical Report of Radar DR-172 ADV
Supervisor : Asst. Prof. Worawat Choensawat, Ph.D. and Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn, Ph.D.
ตำแหน่ง : iFIT Problem-based Learning (ตั้งแต่ มกราคม 2563 ถึง ปัจจุบัน)
โปรเจค : โครงการพัฒนาระบบประมวลผลและแสดงข้อมูลเรดาร์ DR-172 ADV
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล