พิมลนาฎ สีวันนา Phimonnat Siwanna

  • ตำแหน่งPosition: เลขา (ตั้งแต่ มิถุนายน 2565 ถึง ปัจจุบัน) Secretary (From June 2022 to Present)
  • E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
About Me : You can counsel and depend on me.
Position : Secretary (From June 2022 to Present)
Supervisor : Asst. Prof. Worawat Choensawat, Ph.D. and Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn, Ph.D.

Education :
2010-2012 High school - Hankhapittayakom school Chinat
2013-2017 King Mongkut's University of Technology North Bangkok Prachinburi campus the Faculty of Agro-industry major in Agro-industry Technology and Management.
2020-Present King Mongkut's University of Technology North Bangkok Bangkok campus Faculty of Applied Arts major in Industrial and Organizational Psychology.

Publications :
2022 COMMUNICATION IN ORGANIZATION AND VIGOR AT WORK PREDICTINGTHE HAPPINESS AT WORK OF THE COMPANY EMPLOYEES IN CEMENT INDUSTRY : Volume 14 No 3 (2022): International Journal of Early Childhood Special Education

 

อธิบายตัวเอง : มีอะไรปรึกษาได้เสมอค่ะ
ตำแหน่ง : เลขา (ตั้งแต่ มิถุนายน 2565 ถึง ปัจจุบัน)
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล

การศึกษา :
2010-2012 มัธยมปลาย โรงเรียนหันคาพิทยาคม จ.ชัยนาท
2013-2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
2020-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตกรุงเทพฯ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

สื่อสิ่งพิมพ์ :
2022 การสื่อสารในองค์การและความกระฉับกระเฉงในการทำงาน ที่พยากรณ์ความผาสุกในการทำงานของพนักงานอุตสาหกรรมซีเมนต์ : Volume 14 No 3 (2022): International Journal of Early Childhood Special Education.