ทศพร สันทัดTossaporn Santad

  • ตำแหน่งPosition: ผู้ช่วยวิจัย (ช่วง สิงหาคม 2559 ถึง ตุลาคม 2561)Reserach Assistant (During August 2016 to October 2018)
  • E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education:

  • 1997-2000
B.Sc. in Computer Science, Nakhon Pathom Rajabhat University, Thailand

Research Project:

  • August 2559 - Present
Research Assistant (RA) in "Detection and Warning Systems of Malicious Applications on Mobile Devices

การศึกษา:

  • 2540-2543
วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม

โครงการวิจัย:

  • สิงหาคม 2559 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยนักวิจัย ในโครงการ "ระบบการตรวจจับและเตือนภัยแอปพลิเคชันอันตรายบนโทรศัพท์เคลื่อนที่" โดยได้รับทุนสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประเภทที่ 1/2558