ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาลAsst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn (Ph.D.)

 • ตำแหน่งPosition: อาจารย์นักวิจัยResearcher
 • E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Interests:

Recently, I am interested in artificial intelligent computing, visual analytics and data mining, used in theories and applications of: 
 • Archiving and Reproduction in Digital Humanities.
 • Multimedia Applications and Tools.
 • Deep Learning
 • Serious Games for Social Skills Training, Emergency Planning and Disaster Management.
Research Experience:
 • Deep Learning, (Received a Demo Award in GCCE2017), in particular in;
  • YOLO Applications
  • Abnormal Behaviors Detection via CCTV 
  • Real Time Abandoned Baggage Detection
 • Digital Humanities, (Post-Doctoral Researcher from April 2009-March 2012), in particular in;
  • Spatiotemporal Analysis of User Movements and Behavior
  • Serious Games
  • Design and Evaluation of Digital Museums
 • Digital Image Processing, (Lecturer in Chulalongkorn University, Thailand during 2006-2008), in particular in;
  • Tsunami Detection from Satelite Images of FY2C
  • Book Dewarping Method
  • Caricature Recognition
  • Invariant Image Recognition
 • Bankruptcy Prediction Models, (co-authors with Piruna Polsiri and Worawat Choensawat) 

Education:

1999 - 2005 Ph.D. in Computer Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
Dissertation: A new feature extractor invariant to translation, rotation, and scaling of color images, Inf. Sci. 176(14): 2097-2119 (2006).
1997 - 1999 M.Sc. in Computational Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
Thesis: Genetic self-recovery micro-rollback synthesis.
1993 - 1997 B.Sc. in Computer Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
Senior Project: A Phoneme-based Isolated-Word Approach towards 0-9 Thai Numeral Speech Recognition.

Honor Awards:
2013 Best Paper Award from The Seventh International Conference on Digital Society (ICDS 2013), Nice, France, Feb 25 to Mar 1, 2013
2010 Bursary Awards from Digital Humanities 2010 for Young Researcher, at King's College, London.
1999 Distinguished Graduate, M.Sc. in Computational Science, Chulalongkorn University.


Grants and Scholarships:

Cybersecurity

2013           Head of Project "Detection of Malicious Code on Mobile Operating Systems" supported by National Research Council of Thailand (NRCT)
2015  Head of Project "A Detection and Warning System of Malicious Applications on Mobile Devices" supported by Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC)
2016  Researcher in Project "Smart Learning Center in Cybersecurity Awareness" supported by Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC)

Digital museums in 3D virtual worlds
2011 Center Grants for Young Researchers for Global COE Program under the Project of "Visual Analytics for Visitor Circulation in 3D Virtual Worlds"
2010 Center Grants for Young Researchers for Global COE Program under the Project of "Visualization of Visitor Circulation in 3D Virtual Worlds"
2009 Center Grants for Young Researchers for Global COE Program under the Project of "A framework of 3D virtual museums in Second Life"

Imaging technology
2007-2008 Member of Research Team in Project: "Tsunami Detection and Warning System by Satellite Image of FY2C" Supported by National Research Council of Thailand
2007-2008 Head of Project "Caricature Image Recognition System" supported by Thailand Research Fund (TRF)
2007 Member of Research Team in Project "Heavy Rainfall Precipitation" supported by Thailand Research Fund (TRF)
2006 Head of Project "Invariant image recognition" supported by Chulalongkorn University

Royal Golden Jubilee Ph.D. Scholarship
1999 - 2002 Scholarship of The Royal Golden Jubilee (RGJ) PhD Program.

Graduate Thesis Research Fund
1998 - 1999 Research Grant of The Shell Centennial Education Fund, 70,000 bath
Topic: "Application of Genetic Algorithm to High-Level Circuit Synthesis",
Thesis of Master of Science in Computational Science, Department of Mathematics,
Chulalongkorn University, Thailand

Book Chapter:
2013 Alejandro Toledo, Kingkarn Sookhanaphibarn, Ruck Thawonmas, Frank Rinaldo, "Content-Based Recommendation for Stacked-Graph Navigation," Multimedia Services in Intelligent Environments: Advances in Recommender Systems (Smart Innovation, Systems and Technologies) , George A. Tsihrintzis, Maria Virvou, Lakhmi C. Jain (eds.), Springer, pp. 99-114, May 2013
2011 Kingkarn Sookhanaphibarn, Ruck Thawonmas, and Mitsuyuki Inaba, Visual Analytics Tool for Visitor Circulation in Virtual Environments: A Case Study from a Gallery in Second Life, Digital Humanities Research and Web Technology (Series in Digital Humanities for Japanese Arts and Cultures), Mitsuyuki Inaba (ed.), Nakanisha Publisher, pp. 320-334, May 2012
2010 Kingkarn Sookhanaphibarn and Ruck Thawonmas, Digital Museums in 3D Virtual Environment, A Handbook of Research on Method and Techniques for Studying Virtual Communities: Paradigms and Phenomena, IGI Publishing (In press)

Journal Publications:

Serious Games
2014 Akekachai Sacfung, Kingkarn Sookhanaphibarn, Worawat Choensawat: Serious Game for Fire Safety Evacuation Plan, The 5th KKU International Engineering Conference 2014 (KKU-IENC2014), Khon-kaen Thailand, 2014

Imaging Technology
2012 F.C. Lin, Weiwei Zhu, and K. Sookhanaphibarn, Observation of Tsunami Radiation at Tohoku by Remote Sensing, Journal of Tsunami Society International Science of Tsunami Hazards, Vol. 30, No. 4, 2011, pp. 223-232.
2010 F.C. Lin, K. Na Nakornphanom, K. Sookhanaphibarn and C. Lursinsap, A New Paradigm for Detecting Tsunamis by Remote Sensing, International Journal of Geoinformatics, Vol. 6, No. 1, 2010, pp. 19-30.
2006 K. Sookhanaphibarn, C. Lursinsap, A new feature extractor invariant to translation, rotation, and scaling of color images, Information sciences, Volume/Issue, 176/14, pp. 2097-2119

Visual Analytics and User Modeling
2012 Alejandro Toledo, Kingkarn Sookhanaphibarn, Ruck Thawonmas, and Frank Rinaldo, "Evolutionary Computation for Label Layout on Unused Space of Stacked Graphs,"e; ISRN Artificial Intelligence, vol. 2012, Article ID 139603, 10 pages, 2012. doi:10.5402/2012/139603
2011 Alejandro Toledo, Kingkarn Sookhanaphibarn, Ruck Thawonmas, and Frank Rinaldo, "e;Personalized Recommendation in Interactive Visual Analysis of Stacked Graphs,"e; ISRN Artificial Intelligence, vol. 2012, Article ID 389540, 8 pages, 2012. doi:10.5402/2012/389540

Data Mining
2014 Kittipat Savetratanakaree, Kingkarn Sookhanaphibarn, Sarun Intakosum, Ruck Thawonmas, Kuan-Ta Chen : Departure Prediction Approach based by Online game player’s Behaviors Analysis, The 5th KKU International Engineering Conference 2014 (KKU-IENC2014), Khon-kaen Thailand, 2014
2009 P. Polsiri and K. Sookhanaphibarn, Corporate Distress Prediction Models Using Governance and Financial Variables: Evidence from Thai Listed Firms during the East Asian Economic Crisis, Journal of Economics and Management, 2009, vol. 5, issue 2, pages 273-304
2007 K. Sookhanaphibarn, P. Polsiri, W. Choensawat, Application of neural networks to business bankruptcy analysis in Thailand, International Journal Computational Intelligence Research, Volume/Issue, 3/1 2007
2005 K. Sookhanaphibarn, Developing intelligent data mining and personalization for web-based learning, ASAIHL-Thailand journal.

 

การศึกษา

 • 2542 - 2548 Ph.D in Computer Science , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2540 - 2542 M.Sc in Computational Science , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2536 - 2540 B.Sc in Computer Science , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานที่ผ่านมา

 • เมษายน 2552 - มีนาคม 2555 ตำแหน่ง Post-Doctooral Fellow in Global COE program of Digital Humanities Center for Japanese Arts and Cultures Ritsumeikan University, Kusatsu, Shiga 525-8577, JAPAN
 • พฤษภาคม 2549 - มีนาคม 2552 ตำแหน่งอาจารย์สอนในภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330
 

โครงการวิจัยและทุนวิจัยที่ได้รับ

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 • 2558 - 2559 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง "ระบบการตรวจจับและเตือนภัยแอปพลิเคชันอันตรายบนโทรศัพท์เคลื่อนที่" โดยได้รับทุนสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประเภทที่ 1/2558
 • 2556 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง "การตรวจจับโค้ดที่เป็นอันตรายบนระบบปฏิบัติการมือถือ (Detection of Malicious codes in Mobile Operating Systems)" โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • 2558 ผู้ร่วมวิจัยแผนงานวิจัย เรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ศิลปะการแสดงโดยใช้โน้ตเต้น " ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • 2552 - 2554 หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง "พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลในโลกเสมือนสามมิติ (Digital Museums in 3D virtual worlds)" ได้รับทุนสนับสนุนจาก Center Grants for Young Researchers for Global COE Program
เทคโนโลยีทางภาพ
 • 2550 - 2551 ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง "การตรวจจับสึนามิและระบบเตือนภัยจากภาพถ่ายดาวเทียม FY2C" โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • 2550 - 2551 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง "ระบบการรู้จำภาพล้อเลียน (Caricature Image Recognition System)" โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
 • 2550 ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง "การทำนายปริมาณน้ำฝน (Heavy Rainfall Precipitation Prediction)" โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
 • 2549 ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับหัวข้อวิจัยเรื่อง "การรู้จำภาพที่ไมม่แปรผัน (Invariant image recognition)" จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โมเดลทางธุรกิจ
 • 2550 - 2551 ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาทฤษฎีล้มละลายและทำนายการล้มละลายของสถาบันการเงินในประเทศไทย (Bankruptcy theory development and prediction of financial institution failure in Thailand) โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
Digital Humanities, (Post-Doctoral Researcher from April 2009-March 2012), in particular in;
 • Spatiotemporal Analysis of User Movements and Behavior
 • Serious Games
 • Design and Evaluation of Digital Museums