ธนภัทร มั่นมโนธรรมThanapat Munmanothum

  • ตำแหน่งPosition: ผู้ช่วยวิจัย (ตั้งแต่ กันยายน 2562 ถึง พฤษภาคม 2565)Reserach Assistant (From August 2019 to May 2565)
  • E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา:

  • 2562-ปัจจุบัน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • 2557-2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • 2554-2556
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
  • 2546-2553
โรงเรียนเจริญสุขวิทยา