อรุณศรี เตชะพัตราภรณ์Arunsri Techaphattrapron

  • ตำแหน่งPosition: ผู้ช่วยวิจัย (ตั้งแต่ กันยายน ถึง ธันวาคม 2562)Reserach Assistant (From August to December 2019)
  • E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education:

  • 2016-Present
School of Information Technology and Innovation (Computer Science), Bangkok University
  • 2010-2015
Maesaiprasitsart School
  • 2004-2009
Daroonrajwittaya School
  • 2001-2003
Naratippitthaya School
 

การศึกษา:

  • 2559-ปัจจุบัน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • 2553-2558
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
  • 2547-2552
โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา
  • 2544-2546
โรงเรียนนราธิปพิทยา