สุกัญญา พูลธนะSukanya Poontana

  • ตำแหน่งPosition: ผู้ช่วยวิจัย (ตั้งแต่ มกราคม 2563 ถึง สิงหาคม 2563)Reserach Assistant (From January 2020 to August 2020)
  • E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education:

  • 2017-Present
School of Information Technology and Innovation (Information Technology), Bangkok University
  • 2014-2016
Tangtrongchit Business Administration Technological College
  • 2011-2014
Tangtrongchit Commercial Technological College
  • 2008-2011
Wat Pathum Wanaram School
 

การศึกษา:

  • 2560-ปัจจุบัน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • 2557-2559
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
  • 2554-2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
  • 2551-2554
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี