หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล

Head of Project: Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn (Ph.D.)

โครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นการตรวจจับมัลแวร์ที่ฝังตัวกับแอปพลิเคชั่นปกติ ซึ่งจะไม่แสดงพฤติกรรมที่น่าสงสัยและเป็นอันตรายในตอนต้น และเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจจับโค้ดอันตรายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

มีเหตุการณ์การเสียชีวิตของเด็กจากการออกจากเด็กในรถส่งของผู้ดูแล ส่วนใหญ่มักเกิดจากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น การยึดซึ่งเกิดขึ้นมากที่สุด มักพบในเด็กอายุระหว่าง 3-6 ปี ขณะนอนหลับในรถตู้และถูกละเลยโดยการตรวจสอบบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เด็กติดอยู่ในรถตู้ เราจึงมองเห็นโอกาสในการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา ปัญหาการลืมเด็กในรถตู้โดยใช้ AI ตรวจจับ ความผิดปกติ ที่เกิดจากเสียงภายในรถโดยสาร ผลงานก่อนหน้านี้บางส่วนได้ทำการทดลองเกี่ยวกับ การตรวจจับเสียงร้องไห้ของทารก

There have been incidents of child death from leaving the child in the caregiver delivery vehicle, most often due to for the reasons mentioned above, the seizure, which occurs most often in children between the ages of 3-6, as the child sleeps in the van and is neglected by relevant personnel inspections, resulting in the child being trapped in the van. Therefore, we see an opportunity to use technology to solve the problem of forgetting children in vans by using AI to detect abnormalities. arising from sound inside the bus. Some previous works have conducted the experiments on baby cry detection