หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล

Head of Project: Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn (Ph.D.)

โครงการวิจัยนี้ เป็น Web application ตอบคำถามที่มุ่งเน้นการเรียนรู้อากาศยาน ที่สามารถเรียนรู้และสนุกร่วมกับผู้อื่นได้