ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ศปภอ.โคราช ทีมนักวิจัย BUMIT ได้เก็บข้อมูลเรดาร์ของ TRML ณ ศปภอ.โคราช


โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำข้อมูลของเรดาร์ TRML มาวิเคราะห์และแสดงผลของเครื่องบินที่เรดาร์ตรวจจับได้และความเป็นไปได้ของการพัฒนาโปรแกรม Army Air Defence System (AADS) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ และ ดร. กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล