อุทัยวรรณ จตุพรUtaiwan Chatuporn

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)Master of Science (M.Sc.)
  • มหาวิทยาลัยUniversity: มหาวิทยาลัยกรุงเทพBangkok University
  • สาขาMajor: เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการInformation Technology and Management
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
การวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขยายประสบการณ์ของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ด้วยโปรแกรมประยุกต์บนสื่อสังคมออนไลน์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล
ปีที่จบการศึกษา: พ.ศ. 2558
บทคัดย่อ:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขยายประสบการณ์ที่ผู้เข้าชมได้รับจากพิพิธภัณฑ์ (2) การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับขยายประสบการณ์ของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นเครื่องมือในงานวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คแฟนเพจของพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 222 คน โดยสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูน ผลการวิจัยพบว่า

ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยี และปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กันกับการเพิ่มประสบการณ์ของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ด้วยโปรแกรมประยุกต์บนสื่อสังคมออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

โปรแกรมประยุกต์บนสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้ คือ แกลลอรี่และการจัดแสดงเสมือน คำบรรยายและรายละเอียดของวัตถุจัดแสดง การแสดงความคิดเห็น การเชื่อมโยงไปยังกลุ่มเพื่อนสมาชิก และการสร้างของที่ระลึก การทดลองการใช้โปรแกรมประยุกต์บนสื่อสังคมออนไลน์กับผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างจำนวน 12 คน พบว่า

ได้เพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้เยี่ยมชมหลังการใช้งานอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งมีผลต่อการเพิ่มประสบการณ์ ลำดับแรก คือ ด้านการมีส่วนร่วมเฉลิมฉลอง (x = 4.69) ลำดับถัดมา คือ ด้านการเรียนรู้และสุนทรียภาพ (x = 4.61) และด้านดึงดูดใจ (x = 4.31) ตามลำดับ

คำสำคัญ: ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสบการณ์; พิพิธภัณฑ์; การยอมรับเทคโนโลยี; สื่อสังคมออนไลน์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน: เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศ
สถานที่ทำงาน: พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: http://mit.itu.bu.ac.th/th/people/staff/item/43-utaiwan
 
Thesis: THE RESEARCH TO RELEVANT FACTORS FOR THE EXPANDING AN EXPERIENCE OF MUSEUM VISITORS FROM AN APPLICATION WITH SOCIAL MEDIA
Supervisor: Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn (Ph.D.)
Graduate Year: 2015
Abstract:

In this thesis, the researcher aimed for (1) Study relevant factors for expanding an experience of museum visitors. (2) The design and development of applications on online social world for expanding an experience of museum visitors. The constructed questionnaire was used as the data of memberships the online social network Facebook fan page of Southeast Asian Ceramics Museum with 222 respondent sample. The data analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, ANOVA and multiple regression analyzing. The results indicated that: -

The perceived usefulness of technology factors and perceived ease of use to technology are related to the expansion of museum visitors experience with social media applications in moderate level at statistically significant level of 0.01.

The design and development on social media applications to museum visitors; virtual gallery, item description, visualization of user opinions, link to user’s Facebook page, and souvenir shop. Experimental was perceived usefulness of social media applications on the museum with 12 respondent samplehas added experience to the museum visitors at high to highest level in participating celebrate (x= 4.69), learning and aesthetics (x= 4.61), attractiveness (x= 4.31), respectively.

Keywords : Factor Related to Experience ; Museum; Adoption Computer Technology ; Social Media
Current Position: Information System Administrator
Institute/Company: Southeast Asian Ceramics Museum, Bangkok University
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: http://mit.itu.bu.ac.th/en/people/staff/item/43-utaiwan