พริมา มีเนตรทิพย์Parimar Meenetrtip

  • ปริญญาDegree วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
  • สาขาMajor วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science

พลวัฒน์ คำแลPonlawat Khamlae

  • ปริญญาDegree วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
  • สาขาMajor วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science

วสันต์ อินดีVasan Indee

  • ปริญญาDegree วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
  • สาขาMajor เทคโนโลยีสารสนเทศInformation Technology

ศักดิพัฒน์ เนื้อขำSakdipat Nuekam

  • ปริญญาDegree วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
  • สาขาMajor วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science