ทีมนักวิจัย BUMIT ได้ยื่นผลงาน paper ส่งเข้าร่วมงาน LifeTech 2022 ของ IEE โดยผลงานที่ส่งเข้าร่วม มีดังนี้
  • Visual Aircraft Recognition Training via Web Application
  • Social Data Analysis for Play to Earn Non-Fungible Tokens (NFT)
  • Visual Representation Enhancement of Aircraft Recognition Training System in Virtual Reality
  • Document Image Analysis of Salary Payslips
  • Action Skill Prediction of AIBot in FightingICE by using a Deep Learning Model
  • School bus platform for Integrating in a School Van to Avoid Trapped kindergarten Students
โดยนำเสนอในวันที่  7 - 9 มีนาคม 2022