วิศรุต พยนต์ไพบูลย์สุข Wisarut Payonpaiboonsuk

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor เกมและสื่อเชิงโต้ตอบGames and Interactive Media

สุพัท หายโศรก Supat Haisok

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science

อธิคุณ รัตนพฤกษาชาติ Arthikhun Rattanaprueksachart

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science

อนุพันธ์ ขุมทอง Anupun Khumthong

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science

อิทธิกร ทองท้วม Ittikorn Thongthuam

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science

คงอัคคณัฏฐ โชคธัญญาวัฒน์Khongakhanat Chockthanyawat

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor เกมและสื่อเชิงโต้ตอบGames and Interactive Media

จตุรวิทย์ ไชยวงศ์Jaturawit chaiwong

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor วิศวกรรมซอฟต์แวร์Software Engineering

ชยากร ประยูรอุดมสุขChayakorn Prayoonudomsuk

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science

ชลกร นิ่มพัฒนาวงศ์Chollakorn Nimpattanavong

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science

ณัฐพล ประจักจิตร์Nattapon Prajugjit

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor วิศวกรรมซอฟต์แวร์Software Engineering

ธนภัทร มั่นมโนธรรมThanapat Munmanothum

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science

ธัญนพ แสงวรรณ์ลอยTannop Sangwanroi

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor วิศวกรรมซอฟต์แวร์Software Engineering