ศุภวิชญ์ แพฟืนSubhavich Paefuen 

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)Master of Science (M.Sc.)
 • มหาวิทยาลัยUniversity มหาวิทยาลัยกรุงเทพBangkok University
 • สาขาMajor เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการInformation Technology and Management

สิริลักษณ์ หมู่ประเสริฐชัยSirilak Muprasoetchai

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)Master of Science (M.Sc.)
 • มหาวิทยาลัยUniversity มหาวิทยาลัยกรุงเทพBangkok University
 • สาขาMajor เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการInformation Technology and Management

หนึ่งฤทัย กอสง่าลักษณ์Nuengrutai Korsanguluck

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)Master of Science (M.Sc.)
 • มหาวิทยาลัยUniversity มหาวิทยาลัยกรุงเทพBangkok University
 • สาขาMajor เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการInformation Technology and Management

อัชณา วุฒิพรพงษ์Achana Wuttipornpong 

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)Master of Science (M.Sc.)
 • มหาวิทยาลัยUniversity มหาวิทยาลัยกรุงเทพBangkok University
 • สาขาMajor เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการInformation Technology and Management

อุทัยวรรณ จตุพรUtaiwan Chatuporn

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)Master of Science (M.Sc.)
 • มหาวิทยาลัยUniversity มหาวิทยาลัยกรุงเทพBangkok University
 • สาขาMajor เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการInformation Technology and Management

เอกชัย กันยานุชรัตน์Ekachai Kanyanucharat

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)Master of Science (M.Sc.)
 • มหาวิทยาลัยUniversity มหาวิทยาลัยกรุงเทพBangkok University
 • สาขาMajor เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการInformation Technology and Management

เอกชัย แซ่ฟุ้งAkekachai Saefung

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)Master of Science (M.Sc.)
 • มหาวิทยาลัยUniversity มหาวิทยาลัยกรุงเทพBangkok University
 • สาขาMajor เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการInformation Technology and Management